czerwiec 2023

Wyzwania zielonej transformacji

Hadart

Czym jest zielona transformacja i skąd się wzięła oraz w jaki sposób zielona infrastruktura wpływa na cele przyjęte ponad 10 lat temu na światowych forach?

Zielona transformacja, znana również jako transformacja ekologiczna, odnosi się do procesu przejścia od gospodarki opartej na paliwach kopalnych i emisji gazów cieplarnianych do zrównoważonej, niskoemisyjnej gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii i ochronie środowiska. Jest to długoterminowy cel, który ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne i walkę z zmianami klimatu.

Zielona transformacja obejmuje szeroki zakres działań, takich jak:

 1. Przejście od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii, w tym: energia słoneczna, wiatrowa, wodna i geotermalna. Promuje się przy tym efektywność i oszczędzanie energii.

 2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez zastosowanie tzw. zielonych technologii i procesów, takich jak: elektromobilność, energetyka jądrowa (w niektórych przypadkach), oraz jej rozwój i odzyskiwanie energii cieplnej.

 3. Poprawa efektywności w wykorzystaniu zasobów naturalnych poprzez recykling, zrównoważone gospodarowanie odpadami i wodą, a także ograniczanie emisji szkodliwych substancji.

 4. Rozwój zrównoważonych systemów transportu, takich jak transport publiczny, rowerowy i pieszy, oraz promowanie alternatywnych źródeł energii w sektorze transportu.

 5. Wzmacnianie zielonej infrastruktury, takiej jak elektrownie słoneczne i wiatrowe, sieci energetyczne inteligentnego zarządzania, budynki o niskim zużyciu energii, oraz ochrona i odnowa ekosystemów.

 6. Inwestowanie w badania i rozwój zielonych technologii, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Celem zielonej transformacji jest osiągnięcie balansu między wzrostem gospodarczym a ochroną środowiska, aby zapewnić wyższą jakość życia teraz i w przyszłości.

Choć istnieją analizy, które wskazują że za obniżenie wzrostu temperatury na świecie do 2 st. C do 2050 roku zapłacimy spadkiem wzrostu naszych gospodarek do poziomu 0,9 PKB, to warto zauważyć, że w latach 2006-2017 amerykańska gospodarka zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 13proc., natomiast w tym samym czasie zanotowała wzrost gospodarczy również o 13 proc. Podobne wzrosty notowały państwa Unii Europejskiej przy obniżaniu emisji CO2i.

Jaką rolę odgrywa zielona infrastruktura?

Zielona infrastruktura odgrywa ważną rolę w zielonej transformacji. Obejmuje ona szeroki zakres działań, które mają na celu ochronę i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę jakości życia. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów, w jakich zielona infrastruktura przyczynia się do transformacji:

 1. Efektywność energetyczna w budynkach: Zielona infrastruktura obejmuje budynki o niskim zużyciu energii, posiadające dobrą izolację, energooszczędne instalacje i inteligentne systemy np. rekuperacji. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zmniejsza: zużycie energii, koszty eksploatacji i emisję gazów cieplarnianych.

 2. Retencja wód opadowych: Zielona infrastruktura obejmuje także inicjatywy mające na celu retencję wód opadowych, w takich obszarach jak: zieleń miejska, parki, ogrody deszczowe i systemy odprowadzania i wykorzystania deszczówki. Działa to na korzyść środowiska poprzez ograniczenie ryzyka powodzi, poprawę jakości wód i ochronę bioróżnorodności.

 3. Ochrona ekosystemów: Zielona infrastruktura obejmuje również ochronę i odnowę ekosystemów, takich jak: lasy, bagna, mokradła i obszary przybrzeżne. Zachowanie tych obszarów naturalnych przyczynia się do ochrony różnorodności biologicznej, retencji dwutlenku węgla i utrzymania ekologicznej równowagi.

Przykład Oslo

Istnieje wiele ośrodków miejskich i obszarów, które podjęły się przeprowadzenia zielonej transformacji, dążąc do tego, aby obniżyć lokalnie emisję gazów cieplarnianych oraz wpływać pozytywnie na stymulację gospodarki oraz zwiększać bioróżnorodność. Oslo Science City to koncepcja rozwoju i innowacyjnego obszaru naukowego w Oslo, stolicy Norwegii. Oslo Science City ma na celu stworzenie ekosystemu, który sprzyja współpracy między nauką, biznesem i społecznością, promując innowacje i rozwój gospodarczy.

Oslo Science City skupia się na trzech głównych obszarach:

 1. Nauka i badania: 150 tys. osiedle ma na celu zintegrowanie istniejących instytucji naukowych, takich jak uniwersytety, centra badawcze i laboratoria, w celu stworzenia synergii i wzajemnej współpracy. Wsparcie finansowe, infrastruktura i programy badawcze mają na celu przyciąganie wybitnych naukowców, prowadzenie badań na najwyższym poziomie i generowanie nowoczesnych rozwiązań.

 2. Biznes i przedsiębiorczość: promuje rozwój firm i przedsiębiorstw z sektora technologicznego i innowacyjnego. Tworzone są inkubatory, przestrzenie biurowe i laboratoria, które sprzyjają rozwojowi start-upów, transferowi technologii i komercjalizacji badań naukowych. Miejsce to ma na celu stworzenie sprzyjającego środowiska dla przedsiębiorczości i zachęcenie do powstawania nowych innowacyjnych firm.

 3. Społeczność i życie miejskie: obszar angażuje również lokalną społeczność, mieszkańców i organizacje pozarządowe, aby uczestniczyli w procesie innowacyjnym i mieli wpływ na kształtowanie rozwoju obszaru. Tworzone są przestrzenie publiczne, kultura i edukacja, które sprzyjają interakcji między nauką a społecznością oraz tworzą atrakcyjne środowisko miejskie.

Oslo Science City ma na celu uczynienie stolicy i całej Norwegii liderem w obszarach użytkowania zrównoważonej energii, medycyny, technologii cyfrowej i inżynierii morskiej, poprzez skupienie się na współpracy i innowacjach. Oslo Science City dąży do tworzenia rozwiązań na rzecz lepszego i bardziej zrównoważonego przyszłościowego rozwoju.

Mimo, że wielu wciąż kontestuje realność celów zielonej transformacji, wiele działań lokalnych sprzyja tworzeniu lepszej przyszłości dla nas i przyszłych pokoleń. Warto być częścią dobrych zmian, które wpływają na środowisko i gospodarkę.

iGreenbook2023, Miasto2077, 03.2023.

 • Hadart
  czerwiec 2023

  Infrastruktura zielona i niebieska – sposoby na walkę z suszą

Lista artykułów