maj 2024

Dzięki certyfikacji Greenpass jeszcze bardziej zwiększamy swój udział w przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatycznych

Hadart

W obliczu rosnących wyzwań związanych z urbanizacją i zmianami klimatycznymi, coraz więcej uwagi poświęca się zrównoważonemu rozwojowi miast. Jednym z narzędzi, które ma kluczowe znaczenie dla kształtowania przyszłości zrównoważonych, zdrowych i odpornych na zmiany klimatyczne środowisk miejskich, jest system Greenpass.

Greenpass to innowacyjne podejście do oceny i certyfikacji projektów urbanistycznych, które pomaga w analizowaniu, optymalizowaniu i certyfikowaniu wpływu architektonicznego i środowiskowego na kluczowe elementy miejskiego klimatu.

Firma Hadart, jako oficjalny przedstawiciel Greenpass, odgrywa ważną rolę w promowaniu i wdrażaniu tego systemu certyfikacji. Współpraca z Greenpass umożliwia Hadart realizowanie misji tworzenia zdrowych, zrównoważonych i ekologicznych przestrzeni miejskich, które są przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska. 

W niniejszym wpisie przyjrzymy się, jak Greenpass wpływa na projektowanie miejskie oraz jak nasza firma wykorzystuje ten system do poprawy jakości i efektywności swoich projektów.

Problematyka współczesnych terenów zurbanizowanych

Współczesne miasta stają przed szeregiem wyzwań, które mają bezpośredni wpływ na życie ich mieszkańców oraz na naturalne środowisko. Problemy te wynikają przede wszystkim z szybkiej urbanizacji, która prowadzi do zwiększonej produkcji odpadów, pogorszenia jakości powietrza oraz rosnącego deficytu zasobów naturalnych. 

 • Katastrofy klimatyczne, takie jak ekstremalne temperatury, powodzie czy susze, są coraz częstsze i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla infrastruktury miejskiej oraz zdrowia publicznego. Zmieniający się klimat wymaga od miast adaptacji i szukania nowych rozwiązań, które mogłyby minimalizować negatywne skutki tych zjawisk,
 • Deficyt zasobów naturalnych jest kolejnym poważnym problemem. W miarę jak populacje miejskie rosną, tak samo rośnie zapotrzebowanie na wodę, energię i inne surowce, które są coraz trudniejsze do pozyskania w sposób zrównoważony,
 • Pogorszenie jakości powietrza w miastach jest wynikiem zwiększonego ruchu pojazdów, przemysłu oraz ogrzewania domów, co prowadzi do wzrostu poziomów zanieczyszczeń, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie mieszkańców.

Wykorzystując system Greenpass, staramy się adresować te problemy poprzez tworzenie projektów, które nie tylko minimalizują negatywny wpływ na środowisko, ale także poprawiają jakość życia miejskiego. 

Projekty te są analizowane pod kątem ich wpływu na klimat miejski, co pozwala na optymalizację każdego aspektu związku między nowymi infrastrukturami a ich otoczeniem.

Funkcje i zalety systemu oceny Greenpass

System Greenpass to zaawansowane narzędzie do oceny i certyfikacji wpływu projektów na środowisko miejskie. 

Jego funkcje i zalety są kluczowe dla rozwoju zrównoważonych miast, pozwalając na dokładną analizę i optymalizację projektów urbanistycznych i architektonicznych pod kątem ich wpływu na klimat, wodę, powietrze, bioróżnorodność, energię i koszty.

Jak to działa? Greenpass wykorzystuje zestaw zaawansowanych narzędzi symulacyjnych, które pozwalają na przeprowadzenie wieloparametrowych analiz na wczesnych etapach projektowania. Dzięki temu możliwe jest identyfikowanie potencjalnych problemów i szans związanych z wpływem na środowisko miejskie jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

Zalety Greenpass

 1. Optymalizacja klimatyczna: Greenpass umożliwia analizę takich aspektów jak temperatura, wilgotność i przepływ powietrza wokół projektowanych struktur, co pomaga w projektowaniu rozwiązań minimalizujących efekty wysp ciepła miejskich.
 2. Zarządzanie zasobami wodnymi: system pozwala na projektowanie efektywniejszych systemów gospodarowania wodami opadowymi oraz optymalizację zużycia wody, co jest kluczowe w kontekście rosnących problemów z dostępem do czystej wody.
 3. Poprawa jakości powietrza: poprzez projektowanie zielonych przestrzeni i systemów filtracji powietrza, Greenpass przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń i poprawy zdrowia publicznego.
  Wsparcie bioróżnorodności: projektowanie z zastosowaniem Greenpass umożliwia tworzenie przestrzeni, które wspierają lokalne ekosystemy i przyczyniają się do ochrony bioróżnorodności.
 4. Oszczędności energetyczne i kosztowe: system Greenpass pozwala na analizę wydajności energetycznej budynków, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji oraz mniejsze obciążenie środowiska.

 

Certyfikacja Greenpass jest gwarancją, że projekty zostają dokładnie przeanalizowane pod kątem potencjalnego wpływu na środowisko miejskie, co jest coraz bardziej cenione przez klientów, partnerów i regulatorów.

W odpowiedzi na rosnące wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju, Unia Europejska wprowadziła szereg regulacji mających na celu promowanie i wspieranie działań ekologicznych i zrównoważonych. Greenpass, jako zaawansowany system oceny wpływu projektów na miejski klimat, staje się istotnym narzędziem w realizacji tych wymogów. 

Stosując system Greenpass, w pełni wpisujemy się w ramy prawne i standardy ekologiczne obowiązujące w Unii Europejskiej, co przekłada się na większą konkurencyjność oraz przestrzeganie najwyższych norm środowiskowych.

Rola zielonej infrastruktury w rozwiązaniu problemów miejskich

Zielona infrastruktura odgrywa kluczową rolę w transformacji przestrzeni miejskich w bardziej zrównoważone i zdrowe środowiska. Jest to strategia, która integruje naturalne elementy środowiska, takie jak roślinność, wody powierzchniowe i zielone technologie, w codzienne życie miasta. 

Firma Hadart, dzięki współpracy z systemem Greenpass, efektywnie implementuje te rozwiązania, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz redukcji negatywnego wpływu miast na środowisko.

 • Zielone dachy i ogrody wertykalne są przykładem zastosowania zielonej infrastruktury, które nie tylko zwiększa estetykę urbanistyczną, ale także przyczynia się do izolacji termicznej budynków, redukcji hałasu, oraz oczyszczania powietrza. Te naturalne systemy mogą także pomagać w zarządzaniu wodami deszczowymi, zmniejszając ryzyko powodzi,
 • Systemy retencji wody stanowią kolejny ważny element zielonej infrastruktury. Poprzez zbieranie i wykorzystywanie wód opadowych, miasta mogą zmniejszyć obciążenie kanalizacji miejskiej, a także wykorzystać zgromadzoną wodę do nawadniania zieleni miejskiej czy rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • Tworzenie przestrzeni odpornych na zmiany klimatyczne to zadanie, które Greenpass i Hadart biorą bardzo poważnie. Poprzez projektowanie elastycznych przestrzeni, które mogą dostosować się do zmieniających się warunków klimatycznych, możliwe jest minimalizowanie wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych na życie miejskie.

Inicjatywy te, poparte certyfikacją Greenpass, nie tylko zwiększają atrakcyjność miast jako miejsc do życia, ale także przyczyniają się do długoterminowej poprawy równowagi środowiskowej. 

W ten sposób Hadart nie tylko odpowiada na aktualne potrzeby, ale również przewiduje przyszłe wyzwania, tworząc zdrowsze, bardziej zintegrowane i zielone miejskie ekosystemy.

Źródło: https://greenpass.io/uca-network/

 • Hadart
  kwiecień 2024

  Ogrody wertykalne zewnętrzne od Hadart – poznaj naszą innowacyjną technologię

 • Hadart
  kwiecień 2024

  Ogrody wertykalne wewnętrzne – czym są?

 • Hadart
  kwiecień 2024

  Jak wykonywać serwis ogrodu wertykalnego?

Lista artykułów