Odwiedź nas na Facebook'u!
022 353 52 76

LEED i BREEAM – najpopularniejsze certyfikaty środowiskowe

LEED i BREEAM

Współczesne otoczenie człowieka to ogrom wyzwań środowiskowych. Rosnąca ilość zanieczyszczeń i zagrożeń – dla zdrowia i komfortu człowieka oraz równowagi przyrody – to jednocześnie konieczność tworzenia wciąż nowych standardów w ich obronie. Na poziomie budownictwa rośnie świadomość dotycząca m.in. zanieczyszczeń i jakości powietrza, zagrożeń związanych z hałasem, jakością oświetlenia i dostępem do światła naturalnego. Coraz większą wagę przywiązuje się do całościowego zarządzania miejską przestrzenią komercyjną i publiczną. Coraz ważniejsza staje się także możliwość czytelnego komunikowania standardów, które spełniają budynki oraz inwestycje. Taką możliwość dają m.in. certyfikaty LEED i BREEAM.

Architektura oraz architektura krajobrazu stają się obszarami, w których podejmowane są ważne kroki rozwojowe dla środowiska i człowieka w globalnym ujęciu. W tym kontekście istotnej wartości nabiera mierzalność osiąganych wyników – a w ślad za tym, ich certyfikacja. Choć rozwój cywilizacyjny przynosi piękno przestrzeni miejskiej, to kluczową wartością pozostaje zrównoważenie samego rozwoju. Według tej idei powinny więc zarówno powstawać nowe projekty, budynki i inwestycje, jak i przebiegać modernizacje już istniejących elementów wspólnej przestrzeni miast. Ze względu na skalę ich oddziaływania na społeczności oraz środowisko dotyczy to zwłaszcza budynków i przestrzeni użyteczności masowej – osiedli mieszkaniowych, przestrzeni centrów biznesowych, biurowych i konferencyjnych, obiektów użyteczności publicznej, budynków komercyjnych świadczących usługi hotelowe, restauracyjne, handlowe itp.

Natura w środku cywilizacji – powroty do źródeł

Modne obecnie hasło „natura” to dla świadomego odbiorcy nie ptasie sylwetki na odzieżowych tkaninach i kwiatowe motywy w wykończeniu wnętrz. Natura to zestaw wartości, które sprawiają, że życie staranniejsze i uważniejsze, staje się życiem lepszym – zarówno dla nas samych, jak i naszego otoczenia: społecznego i w znaczeniu środowiskowym. Trend ekologii to już nie tylko pojedyncze działania jak sortowanie odpadów już na poziomie konsumenckim, czy większa liczba toreb papierowych oraz wielokrotnego użytku w sklepach – w miejsce tych jednorazowych. Druga dekada XXI wieku przyniosła przedefiniowanie tych terminów – ekologia oznaczać musi kompleksowe podejście człowieka do życia w maksymalnym możliwym stopniu w zgodzie z naturą.

Rosnąca świadomość w tym zakresie prowadzi do rozmów branżowych pomiędzy podmiotami kreującymi wspólną przestrzeń i dotyczy projektowania, budownictwa, aranżacji i wykończenia wnętrz oraz bardzo świadomego kształtowania przestrzeni zielonych. Najnowocześniejsze systemy aranżacji zieleni m.in. system zielonych dachów, zielonych ścian, zabudowy tarasowej czy żywych zielonych obrazów sprawiają, że praktycznie nie ma już przestrzeni, w której nie można zaaranżować zieleni, wpływając tym samym na komfort jej użytkowników, jakość powietrza, w tym redukcję substancji toksycznych emitowanych przez elementy wykończenia wnętrz, czy ograniczenie hałasu.

Lepszy to znaczy jaki? Standaryzacja i certyfikacja budownictwa

Od niemal trzech dekad na świecie coraz głośniej podnosi się kwestię certyfikacji w zakresie oceny wpływu środowiskowego obiektów budowlanych i infrastrukturalnych. W Polsce już od kilku lat rozmowy w ramach spotkań branżowych również skupiały się na kwestiach wpływu, jaki każda z gałęzi wykonawczych i podwykonawczych może mieć na ogólną ocenę budynku pod kątem jego szeroko rozumianej ekologii i przyjazności człowiekowi i naturze. Na terenie Europy doskonale rozpoznawalny stał się system certyfikacji BREEAM. Na terenie Stanów Zjednoczonych główne zasady ujednolicenia oceny budynków pod kątem środowiskowych rozwijano z kolei w postaci systemu certyfikacji LEED. Od 2010 obydwa systemy funkcjonują także w Polsce, wprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Korzyści z certyfikacji LEED i BREEAM

Certyfikaty ekologiczne znacząco wpływają na podwyższenie wartości obiektu, co ma znaczenie w obrocie nieruchomościami. Obydwa systemy certyfikacji obejmują szereg złożonych kryteriów wg których oceniane są obiekty poddawane certyfikacji. Każdy z certyfikatów LEED i BREEAM to rynkowo jasny sygnał, że dana inwestycja hołduje zasadom zrównoważonego rozwoju. Jest to więc obiektywne potwierdzenie, że dany budynek jest m.in. efektywny energetycznie; przyjazdy dla środowiska; dostosowany do zapewnienia komfortu jego mieszkańcom lub użytkownikom; że zbudowano, wykończono go lub zmodernizowano z wykorzystaniem materiałów ekologicznych; zoptymalizowano zużycie wody i energii; zadbano o systemy oczyszczania powietrza; prowadzona jest odpowiedzialna gospodarka odpadami; a także np. że w niewielkiej odległości od budynku znajduje się odpowiednio dostępna infrastruktura komunikacyjna.

System certyfikacji i certyfikat BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) to obowiązujący od 1990 roku System certyfikacji wielokryterialnej budynków pod względem ich oddziaływania na środowisko. System mający początki w Wielkiej Brytanii dziś jest używany w 77 krajach. Jest jednocześnie najczęściej stosowanym certyfikatem i systemem oceny budynków pod kątem środowiskowym w Polsce. Certyfikaty przyznawane są przez operatora systemu BRE Global, a w ścieżce certyfikacji pojawia się asesor BREEAM, którego należy zatrudnić do przeprowadzenia całego procesu.

System BREEAM uznawany jest za wiodącą na świecie metodę oceny zrównoważonego rozwoju w zakresie planowania projektów, infrastruktury i budynków. Pozwala na weryfikację kompleksowej wartości i wydajności środowiskowej budownictwa w całym cyklu życia wytworów urbanistycznych – od projektu, przez budowę, po eksploatację, a także modernizację.

Oceniana jest wydajność budynków w bardzo zaawansowanym znaczeniu – pod względem zrównoważenia ekologicznego, społecznego oraz ekonomicznego. Dzięki tak wielokryterialnemu systemowi ocen certyfikat BREEAM stanowi gwarancję, że projekty, które go uzyskały mają pozytywny wpływ na ich użytkowników. Mieszkańcy, pracownicy czy społeczności eksploatujące budynki i infrastrukturę o pozytywnej ocenie certyfikacyjnej otrzymują tym samym informację, że system urbanistyczny, w którym funkcjonują wspiera ochronę zasobów naturalnych. W czasach rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństw wydatnie zwiększa to atrakcyjność nieruchomości lub infrastruktury, która jest poddawana certyfikacji i pozytywnie ją przechodzi.

Grupy obiektów poddawane certyfikacji BREEAM

System BREEAM obejmuje standardy przeznaczone do oceny i certyfikacji w obszarach:
– „New Construction” dla budynków, które właśnie powstają oraz „New Construction International” dla budynków klasyfikowanych w tej samej grupie poza Wielką Brytanią;
– „In-Use” skierowaną na ocenę budynków, które zostały już wybudowane i eksploatowane są od minimum 24 miesięcy;
– „Refurbishment & Fit-Out” obejmujących projekty skupione na pracach renowacyjnych i wykończeniowych;
– „Communities” dla obszaru urbanistycznego i projektów z tego zakresu;
– „Infrastructure” pozwalająca na kwalifikację i certyfikację projektów zrealizowanych w zakresie infrastruktury.

W Polsce znajdują się już obiekty z certyfikatami BREEM we wszystkich kategoriach poza infrastrukturalną.

BREEM – kategorie oceny

Aby ubiegać się o certyfikat BREEAM należy spełnić określone minimum tak zwanych punktów krytycznych w każdej z dziesięciu kategorii oceny, obejmujących Zarządzanie, Zdrowie i dobre samopoczucie, Energetykę, Transport, Wodę, Materiały, Odpady, Wykorzystanie terenu i ekologię oraz Zanieczyszczenia i Innowacje. W kategoriach występują także opcjonalne wymagania, których spełnienie umożliwi zwiększenie wyniku punktowego ocenianego projektu lub budynku. Niemniej w pierwszej kolejności do ubiegania się o certyfikat koniecznym jest spełnienie wszystkich wymogów krytycznych – przykładem w zakresie projektowania i budowy jest np. stosowanie wyłącznie drewna pochodzącego z legalnych, udokumentowanych źródeł. Dla każdego kraju obowiązuje inny mnożnik uzyskanej wartości punktowej. Na podstawie wyniku ustalany jest poziom przyznawanego certyfikatu: od minimalnej wymaganej wartości powyżej 30% to adnotacja „Pass” (certyfikat uzyskany), powyżej 45% „Good” (ocena dobra), powyżej 55% „Very Good” (bardzo dobry), „Excellent” (doskonały) dla projektów z wynikiem przekraczającym 70% i najwyższa kategoria: „Outstanding” dla wyróżniających się projektów, które w procesie oceny uzyskały wynik przekraczający 85%.

W Polsce obiektami poddawanymi certyfikacji są przede wszystkim biurowce i kompleksy biznesowo-biurowe, a także obiekty handlowe, logistyczne i magazynowe oraz mieszkalne. Certyfikacja dostępna jest także dla obiektów o charakterze edukacyjnym. W zależności od przeprowadzonej certyfikacji, certyfikat może być uznaniem typu Final, który przyznawany jest bezterminowo lub w schemacie In-Use, gdzie certyfikat jest ważny przez rok od jego przyznania i umożliwia dwukrotne jego odnowienie; po tym okresie konieczny jest ponowny audyt asesora.

Certyfikacja LEED

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) to z kolei system certyfikacji opracowany przez U.S. Green Building Council (USGBC). System LEED skierowany jest do projektantów i zarządców budynków deweloperskich, obiektów przemysłowych, a także biurowych i hoteli oraz budynków mieszkalnych. Podobnie jak BREEAM obejmuje budynki na każdym etapie cyklu życia: projektu, eksploatacji i konserwacji oraz renowacji.

Certyfikat LEED to wyraźny sygnał potwierdzający, że w danej inwestycji wdrożono zasady zielonego budownictwa, zrównoważonej struktury, a także odpowiedzialnych systemów zarządzania, operacji i uzyskanych za ich pośrednictwem wyników.

W systemie LEED obowiązuje siedem głównych kategorii, w ramach których szczegółowo określono są standardy, jakie musi spełniać certyfikowany budynek. Dla każdej kategorii określono również tzw. wymagania krytyczne, których spełnienie warunkuje w ogóle przystąpienie do procesu certyfikacji.

Główne kategorie oceny LEED obejmują 7 obszarów:

 • Zintegrowany proces projektowy, energia i środowisko;
 • Efektywna gospodarka wodna;
 • Materiały i zasoby naturalne;
 • Jakość środowiska wewnętrznego;
 • Lokalizacja i transport;
 • Zrównoważony teren;
 • Innowacja i Priorytety regionalne. 

Ocena kwalifikująca do rozpoczęcia procedury certyfikacyjnej na tym etapie przyznawana jest w systemie dwuwartościowym i określa czy dany wymóg krytyczny jest spełniony czy nie. Niespełnienie nawet jednego spośród wymogów krytycznych uniemożliwia otrzymanie certyfikatu LEED. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej, rozpoczyna się wielokryterialna ocena według wszystkich kryteriów szczegółowych zawierających się w kategoriach głównych.

Certyfikaty LEED – dla jakich budynków?

Certyfikacja LEED, podobnie jak BREEAM, uwzględnia kilka różnych kategorii. Dla LEED są one podzielone na m.in.:
– BD+C, (Building Design and Construction) – dotyczących projektowania i budowy;
– O+M (Operations and Maintenance) – dotyczących eksploatacji i utrzymania;
– oraz ID+C (Interior Design and Construction) w zakresie m.in. projektowania i aranżacji wnętrz.

Poszczególne kategorie podzielone są na tzw. schematy, przeznaczone dla konkretnych inwestycji i tak np.:

 • nowo powstające budynki ujęte są w schemacie LEED New Construction zawierających się w kategorii BD+C;
 • powierzchnie wspólne w nowych budynkach rozpatrywane są wg schematu LEED Core & Shell ;
 • budynki pełniące funkcje handlowe i inne komercyjne – w schemacie Commercial i Retail Commercial z kategorii ID+C;
 • certyfikowane są także budynki pełniące funkcje edukacyjne, głównie szkoły, w schemacie Schools.

W większości schematów certyfikat jest przyznawany jednorazowo i bezterminowo. Ostateczna ocena punktowa otrzymana sumarycznie po analizie wszystkich kryteriów określa poziom przyznanej certyfikacji: zwykły, srebrny, złoty lub platynowy.

LEED i BREEAM – podobieństwa i różnice

LEED i BREEAM to najpopularniejsze obecnie i najbardziej kompleksowe systemy certyfikacji ekologicznej. Jako narzędzia oceny budynków są wiarygodne, ponieważ opierają się na wielu kryteriach, do których przypisano określone zestawy parametrów technicznych, co obiektywizuje proces oceny. Różnice pomiędzy tymi systemami są różnicami przede wszystkim formalnymi. Każdy z tym systemów ma jednak podobne spojrzenie na kompleksowość inwestycji (podobne kategorie oceny). Również koszt ich uzyskania jest porównywalny.

Proces certyfikacji jest złożony, jednak jego podjęcie stanowi istotną wartość z rynkowego punktu widzenia. Dzieje się tak m.in. dlatego, że rosnącej świadomości środowiskowej towarzyszą coraz większe wymagania odbiorców, nabywców i użytkowników. Certyfikaty ekologiczne są odpowiedzią na te potrzeby i wpływają tym samym na zwiększenie wartości obiektu.

Zielony komfort użytkowników i mieszkańców

Inwestorzy oczekują, by budynki miały określony wizerunek i popartą obiektywnymi kategoriami oceny wartość rynkową. Kluczowa jest w tym momencie innowacyjność przyjętych rozwiązań oraz spełnienie, a nawet wyprzedzanie, oczekiwań końcowych użytkowników danych przestrzeni. Komfort użytkowania zapewniany musi być pod każdym względem – dostępności komunikacyjnej, układu i przestronności pomieszczeń, aranżacji, widoku z okien, zaplecza umożliwiającego skuteczną regenerację podczas posiłków czy spotkań, odpowiedniej jakości powietrza oraz dostępu światła.

Wiele z elementów wpływających na komfort użytkowania jest uwzględniana już na etapie projektowym i rozwiązywana z wykorzystaniem architektury krajobrazu. Kompleksowo zaprojektowana dla danego obiektu i profesjonalnie wykonana zieleń w sposób istotny zwiększa komfort użytkowników, a tym samym podnosi klasyfikację ogólną budynków. Założenie zieleni w formie nasadzeń drzew, patio, tarasów, ogrodów, alejek i trawników rekreacyjnych oraz spójne odbicie tej koncepcji we wnętrzach z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań w zakresie zielonej architektury to istotny element podnoszenia standardów budownictwa.

Rośliny we wnętrzach i w zewnętrznym otoczeniu budynków wprost wpływają więc także na spełnienie wymogów certyfikacyjnych. Wśród punktów podlegających audytowi w przypadku certyfikatu BREEAM znajdują się m.in. następujące kategorie, ściśle związane z architekturą krajobrazu:
– kwestie energetyczne, w tym zużycie dwutlenku węgla (CO2);
– wewnętrzne i zewnętrzne czynniki mające wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników lub mieszkańców, w tym: ilość światła dziennego w pomieszczeniach, temperatura i
 jakość powietrza, akustyka;
– wpływ na zanieczyszczenia powietrza i wody;
– zastosowanie udogodnień dla rowerzystów i aranżacja przestrzeni wspólnych;
– zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochrona bioróżnorodności.

Podniesienie wartości budynku dzięki zieleni – jak zrobić to dobrze

Inwestycje, które uwzględniają już na etapie planowanie świadomie kształtowanie zieleni to najczęściej nowoczesne budynki. Często poddawane są certyfikacji, a przyznana ocena obiektywnie potwierdza spełnienie międzynarodowych standardów. Przy realizacji ważny jest wybór firmy, który ma doświadczenie w realizacjach uprzednio pomyślnie przechodzących proces certyfikacji.

Architektura krajobrazu i kształtowanie przestrzeni miejskiej to bardzo złożony proces. Dlatego w Hadart wszystkie realizacje wykonujemy według założeń zrównoważonego rozwoju. Dzięki zgodności z wszystkimi normami, spełniamy również wymagania niezbędne do uzyskania certyfikacji LEED i BREEAM w zakresie architektury wody i krajobrazu oraz założeń zieleni wewnętrznej i zewnętrznej w obiektach starających się o certyfikację.

Ponieważ certyfikacja dotyczy nie tylko budowy, ale także późniejszej eksploatacji budynku – nasza opieka nad realizacjami również trwa w późniejszym okresie. Dzięki współpracy w takim zakresie, pielęgnujemy i obserwujemy część swoich realizacji już od ponad 10 lat. Siła ich oddziaływania na otoczenie w przestrzeni zabudowanej jest nie do przecenienia. Dodatkowo na życzenie oferujemy także pielęgnację zieleni zgodnie z dodatkowymi certyfikatami ekologicznymi, m.in. używając wyłącznie preparatów pochodzenia naturalnego.

W naszym portfolio znajdują się realizacje architektury zieleni dla obiektów o najwyższych stopniach uzyskanej certyfikacji. Podejście do tematu zrównoważonego budownictwa w sposób kompleksowy i decyzja o profesjonalnym założeniu zieleni, umożliwia stworzenie zielonych aranżacji o wielu funkcjach, nie tylko tej ozdobnej. To m.in. takie elementy jak wyznaczenie ścieżek komunikacyjnych, wpływ na komfort użytkowania przestrzeni, czystość i wilgotność powietrza, zmniejszenie poziomu stresu czy łatwiejsza regeneracja. Tak kompleksowo zrealizowane inwestycje zapadają w pamięć, wyglądają świetnie i znacząco zmieniają poziom komfortu ich użytkowników, wpływając tym samym na prestiż i wartość obiektu z punktu widzenia inwestorów.

Zielone innowacje w zakresie budownictwa to świadome kształtowanie otoczenia, wznoszenie na wyższy poziom obszarów zurbanizowanych i wydatne podniesienie prestiżu obiektów. Poza wszystkim jest to także wprost krok do poprawy życia i zdrowia milionów osób, które według statystyk WHO spędzają ponad 90% swojego życia w pomieszczeniach lub na terenach zwartej zabudowy. Każdy budynek i pomieszczenie można wyposażyć w profesjonalne, dostosowane do danej przestrzeni aranżacje zieleni – warto w ten sposób zadbać nie tylko o lokalizację, którą zarządzamy lub eksploatujemy, ale także – o wspólne jutro.

Zapraszamy do współpracy i przeglądu wybranych przykładów naszych dotychczasowych realizacji uwzględniających wymogi certyfikacji środowiskowej:

Więcej informacji na ten temat: